Att bo i bostadsrätt

Bostadsrättsföreningens former styrs av en särskild lag, bostadsrättslagen (1991:614), och är en speciell form av en ekonomisk förening.

Nya medlemmar i föreningen måste godkännas av styrelsen. Ett nekat medlemskap kan prövas av hyresnämnden, och i praktiken krävs mycket goda skäl att neka någon medlemskap. Så länge föreningen finns kvar och en medlem fullgör sina skyldigheter kan man inte heller förlora bostadsrätten.
Om en bostadsrätt är ny (exempelvis en gammal hyresrätt eller ett nybygge) säljs den av föreningen, s.k. upplåtande. Om den sedan säljs vidare av den boende kallas det överlåtelse. I båda fallen ska det finnas ett upplåtelse- eller överlåtelseavtal, vilket måste vara skriftligt. Vid upplåtandet betalas en insats till föreningen (som vid nybildande oftast används för att finansiera köpet av fastigheterna). Vid överlåtande kan säljaren ta betalt för bostadsrätten.

Det är föreningen som äger fastigheterna och de enskilda lägenheterna. Medlemmarna äger indirekt andelar i fastigheterna i och med medlemskap i föreningen. Bostadsrättsinnehavaren innehar nyttjanderätten till lägenheten, utan tidsbegränsning. Man har också rätt att överlåta eller pantsätta bostadsrätten, samt hyra ut och göra vissa förändringar i lägenheten.

Föreningen ansvarar för yttre underhåll och reparationer av fastighetens fasad och gemensamma utrustning och utrymmen. Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för allt som finns i lägenheten, inklusive exempelvis badrums- och toalettutrustning samt köksutrustning. Det innebär att bostadsrättsinnehavaren även är ansvarig för skada som uppkommer på fastigheten om skadan orsakas av defekt utrustning eller dylikt i lägenheten. Bostadsrättsinnehavaren får göra förändringar i lägenheten, men förändring som kräver bygglov eller innebär ändring av lägenhetens planlösning eller ledning för vatten, avlopp eller värme kräver tillstånd från föreningen.

Bostadsrättstillägg.

Ett tillägg till din hemförsäkring.
När du bor i en bostadsrätt äger du själv ytskikt samt fasta hushållsmaskiner och vitvaror i lägenheten (eller bostadsrättsradhus som också är en boendeform för bostadsrätt).
Detta till skillnad från en hyresrätt där fastighetsägaren äger dessa föremål och har underhållsskyldighet för.

Hos vissa försäkringsbolag kan du teckna enbart ett bostadsrättstillägg som fristående försäkring, alltså utan själva hemförsäkringen. Detta kan vara aktuellt om du äger en bostadsrätt som du hyr ut i andra hand. Du är då skyldig att försäkra din egendom, men du har din hemförsäkring i den bostad där du själv bor. De som hyr din bostad har en egen hemförsäkring (utan bostadsrättstillägg).

Exempel på vilken försäkring som ersätter vad, vid omfattande skador i en bostadsrättsfastighet: Bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring ersätter skador på själva byggnaden inklusive fasad, bjälklag, fundament samt vatten- och avloppsstammar, och dylikt. Din hemförsäkring ersätter skador på din lösa egendom i lägenheten. Ditt bostadsrättstillägg ersätter vissa skador på ytskikt (tapeter, målarfärg, kakel i bad och kök, med mera), samt vitvaror och fast installerade hushållsmaskiner. Dock är det vanligt att ersättning för yt- och tätskikt (våtrumsmattor) är undantagna vid läckageskador.

För att finansiera föreningens kostnader för räntor, underhåll m.m. betalar bostadsrättsinnehavarna en årsavgift (denna tas ut månatligen i förskott). Avgiften är proportionell mot boytan för respektive lägenhet. Föreningen har också rätt att ta ut avgifter för hantering i samband med överlåtelse respektive pantsättning. Dessa avgifter har inget lagstadgat tak, men riktlinjerna är 2.5% respektive 1% av gällande basbelopp (SchalettenModistens avgifter).

Föreningens högsta organ är föreningsstämman. Denna beslutar om ändring av stadgar, utser styrelse och revisor, och beslutar om riktlinjer för styrelsens arbete. Styrelsen är föreningens verkställande organ och ansvarar för den dagliga driften enligt stadgar och stämmans riktlinjer. På föreningsstämman har varje bostadsrätt en röst, oavsett lägenhetens storlek eller antalet boende.
Försäljning
Om du säljer din bostadsrätt skall kontrakt, medlemsansökningar mm skickas till Riksbyggen (inte till styrelsen).
Om du sätter om lån eller liknande, och av banken får ett ”Meddelande om pantsättning av bostadsrätt” skall även det skickas till Riksbyggen.

Adress:
Hyresgruppen EKC
Box 540
721 09 Västerås

Andrahandsuthyrning
Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand, klicka här.

Gällande lagar:
Bostadsrättslagen (SFS 1991:614)
Lag om rätt förvärv för ombildning till bostadsrätt (SFS 1982:352)
Bostadsrättsförordningen (SFS 1991:630)
Lag om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667)